Finishes 2019-2020 Highest Finish: M Hasler - 132
Pos Player Name Team Total 04/09 18/09 25/09 09/10 16/10 30/10 06/11 20/11 27/11 11/12 18/12 08/01 22/01 29/01 19/02 26/02          
1 C Maynard Cippenham WMC  v             BYE       1 BYE 2 1   2          
2 S Taylor Cookham Social B 15   1 1 2 1 BYE 1 1 1 1 2 2 BYE 2              
3 T Woodhams Cookham Social A 14 2 3 BYE 2 1 1 1     1       2 1            
4 J Roberts Craufurd B 13 2 2   1     1 2 BYE   1 2 1 1              
5 K Roberts Craufurd B 13 1 2 1 2 1 1 1 1 BYE   1     2              
6 A Rooke Cookham Social B 12   1 1     BYE 3 2 1     2 BYE 2              
7 C Caswell Cippenham WMC  12   2 2     2 BYE 1     1 BYE   2 1 1          
8 L Woodbridge Cookham Social A 12   2 BYE 1 2 2 1     1     2   1            
9 D Hurt Cookham Social B 11   3 1     BYE   1 1 2 2   BYE 1              
10 R Basnett Craufurd B 11   2 2       1 2 BYE   2 2                  
11 R Mound Craufurd B 11 1 1 2 1     2 1 BYE   1 1   1              
12 S Pritchard Craufurd B 11     2 1 1 1 3   BYE   1   1 1              
13 W Bees Craufurd B 11 1 2   2 2 1 1   BYE   1     1              
14 J Roberts Cookham Social A 10 1   BYE 1 1 1 1     2     1 1 1            
15 M Hasler Craufurd B 10   2 1 2 2   1   BYE   1   1                
16 R Butler Ivy Leaf 10 2 1     BYE   1   1   1 2 2 BYE              
17 A Barker Ivy Leaf 9 1   1   BYE 1   1 2 1   1 1 BYE              
18 C Harris Cookham Social A 9 0 2 BYE 1   2 2     1         1            
19 D Gale Cippenham WMC  9   0 1   1 2 BYE       1 BYE 1 2 1            
20 G Cross Cookham Dean CC 9       BYE 1 1 1   1 2 1 1   1              
21 M Maynard Cippenham WMC  9 1 2   1     BYE     2 1 BYE 1 1              
22 M Scott Cookham Social A 9 2   BYE 1 1 1 1     1     1   1            
23 N Hazell Cookham Social B 9   2     2 BYE 2 1       1 BYE 1              
24 P Brady Cippenham WMC  9   0 2       BYE 3       BYE 1 1   2          
25 S Barker Cippenham WMC  9     1 1     BYE 1 2 1 1 BYE   1   1          
26 D Gurney Cippenham WMC  8   1   1 1 1 BYE       1 BYE   1 1 1          
27 J Hazell Cookham Social B 8       1 1 BYE 2   2 1   1 BYE                
28 M Kitley Cippenham WMC  8 1 1     1   BYE 1     1 BYE     1 2          
29 S Montague Ivy Leaf 8         BYE   2 2 1 1 1 1   BYE              
30 T Claydon Cookham Social A 8 1 1 BYE 2                 2 1 1            
31 D Phillips Cookham Social A 7   1 BYE     1       2     2 1              
32 K Newport Ivy Leaf 7 1   1   BYE 1 1 1 1 1       BYE              
33 M Finch Craufurd B 7 2   1     1   1 BYE     1 1                
34 P Taylor Cookham Social B 7       2   BYE 1 1     1 1 BYE 1              
35 R Newport Ivy Leaf 7 2   1   BYE   1 1       1 1 BYE              
36 L Davis Cookham Dean CC 6       BYE 1     1 1 1 1     1              
37 R Webb Cookham Dean CC 6       BYE 1       1 1   2   1              
38 R Wells Jnr Ivy Leaf 6 2 1     BYE       1       2 BYE              
39 A Moles Cippenham WMC  5 2   2       BYE 1       BYE                  
40 G Davis Cookham Dean CC 5       BYE   2     1     1   1              
41 J White Jolly Gardener 5 BYE 2       1         1   1                
42 K Richards Cookham Dean CC 5       BYE 2   1     1 1                    
43 L Roberts Cookham Dean CC 5       BYE       2   2   1                  
44 M Seddon Cippenham WMC  5         3 2 BYE         BYE                  
45 S Druce Ivy Leaf 5 0 1 1   BYE           1 1 1 BYE              
46 T Webb Cookham Dean CC 5       BYE 1   1   1 2                      
47 D West Jolly Gardener 4 BYE 2           1         1                
48 J McDonnell Cippenham WMC  4   0 1 1     BYE     1   BYE       1          
49 Kenny H Jolly Gardener 4 BYE           1 1     1   1                
50 L White Jolly Gardener 4 BYE 1       1   2                          
51 Mitch W Jolly Gardener 4 BYE         1 2       1                    
52 R Wells Ivy Leaf 4 0   1   BYE 1   1     1     BYE              
53 T Hanks Cippenham WMC  4 1           BYE   2     BYE 1                
54 D Clemens Jolly Gardener 3 BYE 1           1     1                    
55 D Turner Craufurd B 3   1             BYE         2              
56 F Woodbridge Cookham Dean CC 3       BYE 1 1           1                  
57 H Miell Jolly Gardener 3 BYE 1           2                          
58 J Boyle Jolly Gardener 3 BYE         2         1                    
59 J Palmer Cookham Social A 3 1 1 BYE 1                                  
60 Mark R Jolly Gardener 3 BYE         2 1                            
61 R Aisladie Cookham Social B 3         2 BYE         1   BYE                
62 D Partridge Cookham Dean CC 2       BYE       1 1                        
63 D Paton Cookham Dean CC 2       BYE         1     1                  
64 G Nagle Cippenham WMC  2   0       2 BYE         BYE                  
65 K Hodgson Ivy Leaf 2         BYE           1 1   BYE              
66 M Cox Cookham Social A 2     BYE     1 1                            
67 M Garside Cookham Social A 2   0 BYE             1     1                
68 P Holland Jolly Gardener 2 BYE           1       1                    
69 L Ascensao Cookham Social B 1           BYE             BYE 1              
70 M Holland Cookham Social B 1   1       BYE             BYE                
71 N Bees Craufurd B 1         1       BYE                        
72 O Byers Craufurd B 1     1           BYE                        
73 S Rose Cookham Social A 1     BYE       1                            
74 A Bradberry North Star 0               BYE                          
75 A Lewis North Star 0               BYE                          
76 A McKie Cookham Social A 0 0   BYE                                    
77 A Phillips Cookham Social A 0 0   BYE                                    
78 A Shailes Cookham Social A 0     BYE                                    
79 B Ginger North Star 0               BYE                          
80 J Appleton North Star 0               BYE                          
81 K Holland North Star 0               BYE                          
82 L Davison North Star 0               BYE                          
83 L Goddard North Star 0               BYE                          
84 M Brown Jolly Gardener 0 BYE                                        
85 R Sharpe North Star 0               BYE                          
86 S Holland Cookham Social B 0           BYE             BYE                
87 V Harris Ivy Leaf 0 0       BYE                 BYE              
88     0                                          
89     0                                          
90     0                                          
91     0                                          
92     0                                          
93     0                                          
94     0                                          
95     0                                          
96     0                                          
97     0                                          
98     0                                          
99     0                                          
100     0                                          
101     0                                          
102     0                                          
103     0                                          
104     0                                          
105     0                                          
106     0                                          
107     0                                          
108     0                                          
109     0                                          
110     0